MY PELICAN

Privacy policy

Deze privacy policy is geldig vanaf 14 december 2021.

 

1. Algemeen

PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV hechten veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring wordt een beschrijving gegeven van de praktijken van PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV met betrekking tot gegevens die wij verzamelen van gebruikers die toegang krijgen tot onze website via www.pelican.be (‘Site’), of tot ons online boekingssysteem www.pelican.vikingsbookings.com (‘Site’) of die anderszins persoonsgegevens met ons delen (‘Gebruikers’).

We willen heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen respecteren.

 Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via [info@pelican.be].

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten (uitvoering overeenkomst);
 • Voor direct marketing (het versturen van nieuwsbrieven, aanbieden diensten,…). (gerechtvaardigd belang);
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

3. Welke gegevens verwerken we?

Wij verzamelen twee typen gegevens en informatie van Gebruikers.

Het eerste type informatie is niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een of meerdere Gebruiker(s), die beschikbaar kan worden gesteld of worden verzameld doordat u de Site gebruikt (‘Niet-persoonsgegevens’). We zijn niet op de hoogte van de identiteit van een Gebruiker waarvan Niet-persoonsgegevens zijn verzameld. Bij de Niet-persoonsgegevens die worden verzameld, kan het gaan om samengevoegde gegevens over uw gebruik en technische gegevens die door uw apparaat worden doorgegeven, inclusief bepaalde software- en hardwaregegevens (bijv. over de browser en het besturingssysteem dat uw apparaat gebruikt, uw taalvoorkeur, toegangstijd, etc.) om de functionaliteit van onze Site te verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen over uw activiteiten op de Site (bijv. over de pagina’s die u hebt bekeken, uw surfgedrag, klikken, acties, etc.).

Het tweede type informatie betreft Persoonsgegevens . Dit is individueel identificeerbare informatie aan de hand waarvan een persoon kan worden achterhaald, al dan niet door een redelijke inspanning. Bij dit type informatie gaat het om:

Apparaatinformatie: Wij verzamelen Persoonsgegevens van uw apparaat. Bij deze gegevens kan het gaan om locatiegegevens, IP-adressen, unieke identifiers (bijv. MAC-adres en UUID) en andere informatie die te maken heeft met uw activiteiten via de site.

Registratie-informatie: Wanneer u bij ons een boeking maakt, vragen wij u naar bepaalde informatie. Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  > om de cursussen te kunnen plannen en met u te kunnen communiceren;
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer;
 • Rijksregisternummer
  > om lidmaatschap bij de federatie WWSV te kunnen registreren;
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, gewicht
  > om de cursussen efficiënt te kunnen plannen;
 • Voor statistische en analysedoeleinden > om de Site te verbeteren.

4. Hoe ontvangen we informatie over u?

Wij ontvangen uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen:

 • Wanneer u vrijwillig persoonsgegevens aan ons verstrekt om u te registreren op onze Site;
 • Wanneer u gebruikmaakt van of toegang hebt tot onze Site in verband met uw gebruik van onze services;
 • Van externe leveranciers, diensten (vb. sportdiensten waarmee wij samenwerken).

5. Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door:

 • Bestuursleden van de vereniging;
 • Vrijwilligers van de vereniging;
 • Voorzitter van de vereniging.

6. Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
 • het verzorgen van marketing;
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verzorgen van het online boekingssysteem: VIKING bookings (Gevers Deynootweg 76; 2586 BN Den Haag; E-mail thijs@vikingbookings.com; Website www.vikingbookings.com; KVK 68294255; BTW 165556948B02);
 • het uitvoeren van onderzoek, technische diagnoses en analyses.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Let op: sommige ontvangers van gegevens zijn buiten de EER gevestigd. In dergelijke gevallen delen we uw gegevens alleen met landen die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd als landen die gegevensbescherming op een adequaat niveau bieden of sluiten we een wettelijke overeenkomst om gegevensbescherming op een adequaat niveau te garanderen.

7. Advertenties

We kunnen reclametechnologie van derden gebruiken om advertenties aan te bieden wanneer u de Site gebruikt. Deze technologie maakt gebruik van informatie met betrekking tot uw gebruik van de Services om u advertenties te kunnen aanbieden (bijv. door cookies van derden in uw webbrowser te plaatsen).

8. Marketing

We kunnen uw persoonsgegevens, zoals uw naam e-mailadres, telefoonnummer, enzovoort zelf gebruiken of met behulp van onze externe subcontractanten om u reclamemateriaal met betrekking tot onze services te kunnen aanbieden waarvan wij denken dat u erin bent geïnteresseerd.

Uit respect voor uw recht op privacy bieden we u binnen deze reclamematerialen de mogelijkheid om aan te geven dat u in de toekomst geen reclameaanbiedingen meer van ons wilt ontvangen. Als u zich afmeldt, verwijderen wij uw e-mailadres of telefoonnummer uit onze reclamelijst.

Let op: zelfs als u zich hebt uitgeschreven voor onze reclamemails, kunnen wij u andere belangrijke e-mailberichten sturen waarvoor wij u niet de mogelijkheid bieden om u uit te schrijven. Hierbij kan het gaan om klantenserviceberichten of administratieve mededelingen.

9. Cookies

Wij en onze vertrouwde partners maken gebruik van cookies en andere technologieën in onze verwante services, ook wanneer u onze Site bezoekt of gebruikmaakt van onze services.

Een ‘cookie’ is een klein stukje informatie dat een website aan uw apparaat geeft wanneer u een website bekijkt. Cookies zijn erg nuttig en kunnen voor veel verschillende doeleinden worden gebruikt. Zo kunnen ze u helpen door u efficiënt van pagina naar pagina te laten navigeren, door bepaalde functies automatisch te activeren, door uw voorkeuren te onthouden en door de interactie tussen u en onze Services sneller en gemakkelijker te laten verlopen. Cookies worden ook gebruikt om ervoor te zorgen dat de advertenties die u te zien krijgt, zijn afgestemd op u en uw interesses en om statistische gegevens over uw gebruik van onze Services bijeen te brengen. U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

We maken ook gebruik van een tool met de naam ‘Google Analytics’ om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie over hoe vaak gebruikers naar de Site toe gaan, welke pagina’s ze dan bezoeken, enzovoort. De informatie die we van Google Analytics krijgen, gebruiken we om onze Site en services te verbeteren. Google Analytics verzamelt uw IP-adres op de dag dat u sites bezoekt, in plaats van uw naam of andere informatie die kan worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen. De informatie die we met behulp van Google Analytics hebben verzameld, combineren we niet met persoonsgegevens. De mogelijkheid die Google heeft voor het gebruiken en delen van de informatie die Google Analytics over uw bezoeken aan deze Site heeft verzameld, wordt beperkt door de Gebruiksvoorwaarden van Google Analytics en het Privacybeleid van Google.

10. Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor goedkeuring is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door het aanzetten van het vinkje “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het pricacybeleid” gaat men uitdrukkelijk akkoord.

11. Cameratoezicht

Het aquapark in De Lilse Bergen staat onder constant cameratoezicht. Pelican School houdt zich daarbij aan de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s:

 • De bewakingscamera werd aangegeven (aangifte elektronisch ingediend);
 • Pelican School houdt een register van de beeldverwerkingsactiviteiten bij;
 • Pelican School brengt een pictogram aan op de locatie.

12. Bewaartermijn

We bewaren uw persoonsgegevens zolang dat nodig is om onze services te leveren en om onze wettelijke verplichtingen na te leven, geschillen te beslechten en onze beleidsmaatregelen te handhaven. Bij het bepalen van de bewaartermijnen wordt er rekening gehouden met het type informatie dat wordt verzameld en met het doel waarvoor die informatie wordt verzameld, met het oog op de vereisten die van toepassing zijn op de situatie en de noodzaak om verouderde, ongebruikte informatie zo snel mogelijk te vernietigen. Wij houden dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist.

We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar uw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.

13. Beveiliging van de gegevens

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 • Alle personen die namens PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.

Hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om alle gegevens te beschermen, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor het handelen van personen die ongeoorloofde toegang verkrijgen tot of misbruik maken van onze Site en wij kunnen, impliciet, expliciet noch anderszins, garanderen dat wij dergelijke toegang zullen voorkomen.

14. Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je ons hiervoor contacteren.

Tevens kunt je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

15. Foto's en video's

PELICAN SCHOOL VZW en PELICAN BV maken tijdens de kampen, lessen, aquaparkbezoeken en events foto’s en/of videomateriaal van de activiteiten en/of de deelnemers. Door het aanvinken van de checkbox met vermelding “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en het pricaybeleid” gaat de Klant uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van dit beeldmateriaal voor de website, brochures, social media en andere publicitaire doeleinden. Ook mag het beeldmateriaal worden doorgegeven aan derden met het oog op de promotie van ons aanbod. De Klant beschikt over het recht om zich op verzoek en kosteloos te verzetten tegen voormeld gebruik van beeldmateriaal. Daarvoor dient de Klant door middel van een e-mail aan info@pelican.be PELICAN SCHOOL VZW en/of PELICAN BV te contacteren ten laatste voor de aanvang van de activiteit.

16. Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

17. Wijziging privacy policy

PELICAN SCHOOL  VZW en PELICAN BV kunnen de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 14/12/2021

 
 
 
 

OK, ik weet genoeg.

 
 

Bij deze zou ik het Pelican team graag bedanken voor hun bijdrage aan ons evenement. Dank zij jullie is onze bedrijvendag een echt succes geworden. Alle deelnemers waren zeer enthousiast over jullie waterpark! Veel succes nog met jullie schitterende project!!

Koen

 
Wil jij ook iemand blij maken? Al eens aan de Pelican cadeauvoucher gedacht?

 

 

Blijf je graag op de hoogte van Pelican lessen, kampen, aquapark en events?


 

Partners

Top